Kapcsolat

Szójegyzék

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z mind

Ajánlattevő

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Ez a szereplő lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz – ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is.
 

Alvállalkozó

Az a szervezet (személy), amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.
 

Egybeszámítás

A törvény szerint egy beszerzés becsült értékének kiszámításakor mindazon beszerzések értékét egybe kell számítani, amelyek (1) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor, és (2) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá (3) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Az egybeszámítási kötelezettséget tehát ezen feltételek együttes fennállása alapozza meg, de ezek megítélése esetről esetre gondos mérlegelést tesz szükségessé.
 

Elektronikus árlejtés

A közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat,amely az ajánlatoknak a 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően új, az 
ellenszolgáltatás mértékére, és az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé

Eljárási rezsim

A beszerzés becsült értéke alapján minden közbeszerzési eljárás besorolható valamelyik úgynevezett eljárási rezsimbe, amelyekre a közbeszerzésekről szóló törvény más és más szabályokat rendel alkalmazni. Az Európai Unióban érvényes közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzések a közösségi rezsimbe tartoznak, a magyar költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzések a nemzeti rezsimbe (2009. április 1. napjától ún. általános egyszerű eljárás) tartoznak.
 

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

A (fő)polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a körjegyzőség, a közös képviselő-testület hivatala, valamint a helyi önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szerv, ideértve a hatósági igazgatási, intézményi és egyéb igazgatási társulást is.
 

Közbeszerzés

A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül összefüggő árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatási megrendeléseinek külön törvényben meghatározott köre, amelynek értékhatárát Magyarországon az éves költségvetési törvény állapítja meg.
 

Tervpályázat

A tervpályázat olyan, külön jogszabályban részletesen szabályozott eljárás, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv számára – főként az építészet és építés területén – egy olyan tervnek vagy tervrajznak a megszerzését, amelyet díjazásos vagy díjazás nélküli pályáztatás után egy bírálóbizottság választott ki.
A tervpályázati eljárás lefolytatásának szabályait a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
 

Versenypárbeszéd

Olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – a közbeszerzésekről szóló törvényben előírtak szerint – kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek – az ajánlatkérő által meghatározott követelményrendszer keretei közötti – pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér.
 

A tender-ertesito.hu nem felelős a linkelt oldalakon megjelenő tartalmakért.