Tender-értesítő Kft.

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban, mint „ÁSZF“)

Tender-értesítő Kft.
Általános Szerződési Feltételek
(a továbbiakban, mint „ÁSZF“)
 
Szolgáltató cégneve: TENDER-ÉRTESÍTŐ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szolgáltató rövidített cégneve: Tender-Értesítő Kft.
Szolgáltató székhelye: 1134 Dózsa György út 150. (2016. Június 15.-ig: 1149 Budapest, Angol utca 38.)
 
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén a Tender Értesítő Kft. által nyújtott minden szolgáltatásra. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.tender-ertesito.hu webcímen vagy e-mailben az info@tender-ertesito.hu címen a Tender-Értesítő Kft. által küldött megrendelőlapon. A szolgáltató a fogyasztó megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben tájékoztatja Megrendelőt egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a szolgáltatás megkezdésének idejéről. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 
A Társaság és a Megrendelő között megkötött Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF. Megrendelő határozottan kijelenti, hogy a Szerződés megkötése – megrendelésének elküldése - előtt megismerte  a Szerződés összes feltételét,- ezen belül az alábbiakban ismertetett és a Szerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et és az Árjegyzéket . Megrendelő a megrendelés elküldésével kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, azokat megismerte.

Jelen nyilatkozatban alkalmazott összes fogalom megegyezik az ÁSZF fogalmaival az alábbiak szerint:

I.      Alapfogalmak értelmezése
1.           A Tender-Értesítő Kft. (székhelye: 1134 Dózsa György út 150., cégj. sz.:01-09863976) internetes  és egyéb az online szolgáltatással összefüggő feladatok teljesítését végezi. (a továbbiakban, mint „Társaság“).
2.           A Tender-ertesito.hu szolgáltatás olyan a Társaság által nyújtott szolgáltatás, amely az interneten keresztül nyújtott,  valamint az azzal összefüggésben álló szolgáltatásokat és teljesítéseket  (a továbbiakban, mint „Tender-ertesito.hu szolgáltatás”) foglalja magába.
3.           A megrendelő a harmadik személy, amely a Társasággal Szerződést kötött.(a továbbiakban, mint „Megrendelő“).
4.           A Tender-ertesito.hu szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés: a Társaság és Megrendelő által, az „ÁSZF“-ben ismertetett módon megkötött szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF, valamint a Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak az árjegyzéke (a továbbiakban, mint „Szerződés“). A Szerződéssel a Társaság kötelezettséget vállal a Megrendelő felé nyújtott Tender-ertesito.hu szolgáltatás elvégzésére, míg Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben ismertetett feltételekkel a Társaságnak  megfizeti az említett szolgáltatás igénybevételéért járó díjat.
5.           Megrendelő megrendelése - e-mail útján – ajánlat a Társaságnak a Szerződés megkötésére (a továbbiakban: „Megrendelés“). A Megrendelés elküldése előtt a Megrendelő ismertetőt kap a Szerződés összes  feltételeiről, különösen az ÁSZF-ről és a Tender-ertesito.hu szolgáltatás árjegyzékéről.
6.           Az árjegyzék a Társaság alap és választható szolgáltatásainak aktuális tarifáit tartalmazza, mely magába foglalja a Tender-ertesito.hu Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat,  és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi (a továbbiakban, mint „Árjegyzék“).
7.           Az azonosító (felhasználói név) és a jelszó a Megrendelő azonosító adatai, amelyek lehetővé teszik Megrendelő hozzáférését a Tender-ertesito.hu szolgáltatás információs adatbázisához (a továbbiakban, mint „azonosító és jelszó“).
8.           A szerződéses időszak a Szerződés azon időtartamát jelenti, amelynek a kezdete a Szerződés megkötésének napja, vége pedig a szerződés időtartamától függően a hatodik hónap vagy egy naptári év vége.

II.      A Szerződéskötés feltételei
1.           A Megrendelő a megrendelés elküldésével tett ajánlatát a Társaság a lehető legrövidebb időn belül visszaigazolja annak megérkezését. A Szerződés megkötésére a Társaság részéről a Megrendelés elfogadásával kerül sor.
2.           Megrendelő megrendelése elfogadottnak tekintendő a Társaság erre irányuló e-mail útján tett kifejezett elfogadásával.

III.      A Szerződés résztvevőinek jogai és kötelességei
1.           A Társaság a Szerződés megkötését követően Megrendelőhöz haladéktalanul azonosítót és jelszót társít és egyidejűleg e-mailben tájékoztatja erről Megrendelőt. Megrendelő nem közölheti harmadik féllel az azonosítót és a jelszót, úgyszintén köteles ügyelni arra, hogy idegen fél semmilyen módon ne tudja meg és ne használhassa a Megrendelő azonosítóját és jelszavát. Az előbbiekben ismertetett kötelezettségek megsértése esetén, vagy ha fennáll a gyanú, hogy Megrendelő azonosítója és a jelszava jogosulatlanul került felhasználásra idegen személy által, Megrendelő köteles a fentiekről  haladéktalanul írásos formában tájékoztatni a Társaságot. A Társaság jogosult korlátozni vagy megszakítani Megrendelő hozzáférését a Tender-ertesito.hu szolgáltatásához, ha Megrendelő az ÁSZF jelen pontjában feltüntetett bármely kötelezettségét megsérti.
2.           Megrendelő kizárólag a saját (vállalkozási) szükségleteire jogosult igénybe venni  a Tender-ertesito.hu szolgáltatást és a vele összefüggő szolgáltatásokat és teljesítéseket (munkaanyagok, felhasználói utasítások kézikönyve és bármely adat az adatbázisokból, amelyeket rendelkezésére bocsátanak). Megrendelő nem teheti hozzáférhetővé idegen fél számára a Tender-ertesito.hu szolgáltatást és a vele összefüggő szolgáltatásokat és teljesítéseket.  Nem megengedett a Tender-ertesito.hu szolgáltatás, a bennük foglalt adatok teljes egészében vagy részben történő közzététele vagy továbbítása, különösen sokszorosítással, terjesztéssel, valamint térítés ellenében vagy ingyenesen  idegen félnek használat céljából történő átengedése. Nem megengedett továbbá Megrendelőnek a Tender-ertesito.hu szolgáltatás és a vele összefüggő szolgáltatások és teljesítések (különösen az alkalmazott szoftvert, a kiépített adattárakat vagy az egyes dokumentumok ábrázolásának) lemásolása. Szerződő feleknek korlátozások nélkül kötelező betartania a  Szerződés hatályán belül és a lejártát követően is a Megrendelő és a Társaság ÁSZF jelen pontjában feltüntetett jogait és kötelezettségeit. Megrendelő az ÁSZF jelen pontjával ellentétesen csak a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása alapján járhat el.
3.           Megrendelő feladata a Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak alkalmazásához szükséges aktuális műszaki feltételek biztosítása.
4.          Megrendelő a Tender-ertesito.hu használatakor nem alkalmazhat olyan mechanizmusokat, szoftvereket vagy egyéb eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnének a Tender-ertesito.hu szolgáltatásának felhasználására.
Megrendelő köteles tartózkodni minden olyan eljárástól, amely negatív hatással lehetne a Tender-ertesito.hu. szolgáltatás működtetésére.
A Tender-ertesito.hu szolgáltatását a Megrendelő csak a megállapodott terjedelemben és a vállalkozási tevékenység  keretében végzett normál működéssel használhatja.
5.           A Társaság a minőség színvonalának megőrzése céljából vagy a műszaki és gazdasági fejlődésre tekintettel, bármikor jogosult a Tender-ertesito.hu szolgáltatásának kibővítésére vagy korlátozására. A Társaság a Szerződés 12.2 pontjában feltüntetett módon közli a Megrendelővel a Tender-ertesito.hu szolgáltatás lényeges és/vagy alapvető bővítését illetve korlátozását.

IV.      Árak és fizetési feltételek
1.           A Tender-ertesito.hu szolgáltatás ára, az érvényes árjegyzék szerint kerül feltüntetésre és elszámolásra.
2.           A Társaságnak az ÁSZF 12. pontjában feltüntetett módon és feltételek mellett jogában áll az árjegyzékben feltüntetett árstruktúrát és árakat módosítani.
3.           Megrendelő köteles a Társaságnak előre kifizetni a Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak az árjegyzékben meghatározott árát (a továbbiakban, mint „Előleg“).
4.           Megrendelő a Társaság által kiállított számla alapján az ÁSZF-ben és az árjegyzékben feltüntetett feltételekkel előre kifizeti az Előleget a következő szerződéses év időszakára. A Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő az árjegyzékben meghatározott egyéb költségek az adott naptári hónapban kerülnek kiszámlázásra  a Megrendelőnek.
5.           A Társaság számla kiállítására a szerződéses év kezdetén jogosult.
6.           Megrendelő mindennemű levonás nélkül köteles megtéríteni Társaság javára az Előleget a Társaság által kiállított számla alapján, melynek fizetési határideje a Megrendelő részére történő kiállítástól számított tíz nap.
7.           Az előlegfizetés vagy egyéb költségek kifizetésének késedelme esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. tv. 6:48 §-ban foglaltaknak megfelelő mértékben. Ez nem érinti a Társaságnak a  Megrendelő késedelmével összefüggésben keletkezett kárának  megtérítésére vonatkozó jogát (különösen a behajtással járó költségek megtérítését).
8.           A Tender-ertesito.hu üzletpolitikai döntések alapján bizonyos előfizetői csoportok számára kedvezményeket biztosíthat. A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy Megrendelő legkésőbb az írásos szolgáltatás-megrendelés során jelzi, hogy a kedvezmény igénybevételére jogosult, illetve valóban beletartozik a kedvezményezettek körébe. A kedvezmény utólagos igénybevételére nincs mód.

V.      Szerzői jog védelme
1.           A Tender-ertesito.hu szolgáltatásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások és teljesítések a szerzői jog védelmének hatálya alá esnek. Társaság a szerzői jogi jogosultja vagy annak feljogosított felhasználója, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomhoz: bármely szerzői műhöz, illetve más szellemi alkotáshoz (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) kapcsolódó szerzői jog tulajdonosa, jogosultja. A szerződő felek határozottan kijelentik, hogy a Tender-ertesito.hu szolgáltatásával összefüggő szolgáltatások és teljesítések olyan védelmet élveznek, mely terjedelmében megfelelnek a szerzői jogi védelemnek bármilyen kétségbevonás esetén is.

VI.      A szerződés időtartama és befejezése
1.            A Szerződés határozatlan időtartamra kerül megkötésre, azzal, hogy  a Megrendelő a szerződéses időszak lejártát megelőzően a jelen ÁSZF-ben szabályozott időben a szerződést felmondhatja.
2.           A Szerződést a szerződő felek valamelyike a szerződéses időszakvégére szóló hatállyal felmondhatja a másik szerződő fél számára kézbesített írásbeli felmondás alapján, azzal a feltétellel, ha a felmondás a másik szerződő félnek legkésőbb a szerződéses időszak vége előtt, éves előfizetés esetén 3 hónappal, féléves előfizetés esetén 45 nappal kézbesítésre került. Ha a felmondást a másik szerződő félnek a szerződéses időszak vége előtt nem kézbesítették ki, akkor a felmondási idő csak a következő szerződéses időszak végével telik le. A Szerződés felmondására irányuló jognyilatkozat közlésére elektronikus (e-mail) vagy postai úton kerül sor.
3.           A Társaság jogosult azonnal írásban felmondani a Szerződést, a felmondás kézbesítésének napján életbe lépő hatállyal, amennyiben
- Megrendelő a jelen ÁSZF-ben feltüntetett  bármely kötelezettségét megsértette,
- a Társaság számára bizonyíthatóan megszűnik a szabad hozzáférés a Tender-ertesito.hu szolgáltatás által közvetített adatokhoz ill. ezen adatok egy részéhez,
- Megrendelő felszámolás alatt áll.
- Megrendelő késedelemben van a Tender-ertesito.hu által nyújtott szolgáltatások fizetésének kiegyenlítésével és a fizetési kötelezettségeit nem teljesíti a Társaság írásban utólag megállapított 14 napos határidőben lejáró felszólításra sem.
Ha a Szerződés fentiek szerinti azonnali felmondásának valamelyik indoka előáll, a Társaság jogosult a Megrendelő számára megszüntetni a hozzáférést a Tender-ertesito.hu szolgáltatásához.

VII.      Átalány térítés
1.           A  szerződéses jogviszony az ÁSZF 6.3. pontjában szabályozott megszűnése esetén Megrendelő köteles megtéríteni a Társaságnak az okozott kárt. Elsődlegesen azonban a Megrendelő köteles a Társaságnak  átalányos térítést nyújtani a megállapodott árak mértékében, a tender-ertesito.hu szolgáltatás teljesítésére, az érvényes Szerződés megszűnésének azonnali hatálybalépésétől a szerződéses év végéig számított időszakra. Ez nem érinti a Megrendelő kötelezettségét a Társaság által a Szerződés felmondásáig nyújtott szolgáltatások megfizetésére.

VIII.      A felelősség hatásköre és  kártérítés
1.           Megrendelő felelős az általa okozott károkért, amelyeket a Magyar Köztársaság jogszabályainak és jelen Szerződés kötelezettségeinek megsértésével okozott.
2.           A Társaság nem felelős és nem vállal garanciát a Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak az ajánlataira és a szolgáltatásaira vonatkozó, prospektusokban és egyéb dokumentumokban feltüntetett adatok - beleértve a feltüntetett határidőket,  törvényességet, használhatóságot vagy a pontos grafikai ábrázolást - helyességéért és teljességéért. A Társaság ugyancsak nem felel Megrendelő részére történő adatátvitel vagy a Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak közvetítésénél, az adatokra vonatkozó hibákért és eltérésekért, valamint a Tender-ertesito.hu szolgáltatásának a számítástechnikai rendszer működési zavara következtében történő megszakításáért. A Társaság szintén nem felel a Tender-ertesito.hu bármilyen hibás szolgáltatásáért vagy a telekommunikációs berendezés által okozott szolgáltatás elmaradásáért, a kapcsolat megszakadásáért, illetve az átvitel minőségének az időjárási viszonyok következtében bekövetkező csökkenéséért. A Társaság nem felel azokért a károkért sem, amelyek azon körülmények, ill. tények következtében történtek, amelyeket nem a Társaság követett el, mint pl. természeti csapásokból adódó balesetek, az elektromos áram kimaradásai, krízishelyzetek, járványok, az állam védelmi készültsége és egyéb olyan körülmények, amelyek kizárják a felelősséget a Magyar Köztársaság jogi előírásai alapján.
3.           A Tender-ertesito.hu szolgáltatása a folyamatos elérhetőség garantálása nélkül működik. A Társaság mindent megtesz a Tender-ertesito.hu folyamatos szolgáltatásának érdekében, a Társaság azonban nem felel a Tender-ertesito.hu szolgáltatásához történő hozzáférésnek a Megrendelő műszaki vagy program hibájának következtében vagy a rendszer általi kiesések, illetve a szokásos várakozási idők miatt bekövetkező korlátozásáért. A kártérítési igények nem érvényesíthetők a Társasággal szemben, amennyiben a kár nem a Társaság hibás eljárása miatt állt be. A Tender-ertesito.hu szolgáltatása által nyújtott adatok tartalma következtében keletkezett kár megtérítése nem érvényesíthető az ÁSZF 8.2. pontjában foglaltak alapján.

IX.      Információk gyűjtése és felhasználása a Megrendelőkről   
1.           A Társaság jogosult Megrendelő alábbi adatainak a megszerzésére és feldolgozására: név, családi név, iskolai végzettség, lakcím, személyi szám, személyazonossági igazolvány vagy más azonosító okirat száma,  állampolgárság, amennyiben természetes személyről van szó. A cég megnevezése, székhely és cégjegyzékszám, ha jogi személyről van szó. A nyilvántartási szám és a vállalkozás helye, ha vállalkozó természetes személyéről van szó. Megrendelő beleegyezése nélkül a Társaság a fenti adatokat csak az alábbi célokra dolgozhatja fel:
a.                  Szerződés megkötése és teljesítése, annak változása vagy befejezése,
b.                  Az elvégzett szolgáltatások kifizetéséhez a számlázás és a követelések nyilvántartásai,
c.                  Megrendelők jegyzékének kidolgozása,
d.                  együttműködés a rendőri testülettel vagy más szervekkel, amelyek a büntetőeljárás területén tevékenykednek illetve más állami hatóságokkal, (az ebben a pontban feltüntetett jogosultság nem érinti a Megrendelő  személyi számát, a személyazonossági igazolványát vagy más azonosító dokumentumát  és az állampolgárságát)
2.           Megrendelő egyetért azzal, hogy a Társaság a Szerződésből adódó jogainak és kötelezettségeinek a gyakorlásával összefüggésben  közölje harmadik féllel az azonosító és egyéb személyes adatait, valamint információit, amelyek különben külön védelmet élveznek.
3.           A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a megfelelő intézkedéseket az azonosító és egyéb személyes adatok védelmére, valamint az információkat a Megrendelőről a Magyar Köztársaság hatályos jogi előírásaival összhangban és a jelen előírásokkal meghatározott ill. a Megrendelővel egyeztetett vagy megállapodott eseteket kivéve, nem fogja közölni harmadik féllel.
4.           A Társaság az ÁSZF 9. pontja értelmében haladéktalanul megsemmisít minden a Megrendelőről szóló adatot  az alábbi feltételek teljesülése esetén:

Megrendelő összes szerződése befejezésre került, Megrendelő teljesítette az összes kötelezettségét a Társasággal szemben, a Társaság Megrendelő minden ajánlatát teljesítette, és a személyes adatok ismerete nem feltétele a Társaság kötelezettségei teljesítésének, az összes célkitűzés teljesítve lett, amelyeknek az elérése érdekében Megrendelő hozzájárulását adta a személyes adatainak feldolgozásához.
Fentiek nem érintik a Társaság jogosultságát Megrendelő személyes adatainak feldolgozására a postai  és/vagy elektronikus kapcsolattartás céljából.

A teljes adatvédelmi tájékoztatást megtalálja ezen az oldalon: tender-ertesito.hu/adatvedelem

X.  A Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak megszakítása vagy korlátozása
1.           A Társaságnak jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül a szükséges időtartamra megszakítani vagy korlátozni a Tender-ertesito.hu szolgáltatását az alábbi okok esetén:
a.                  súlyos szervezési, műszaki vagy üzemeltetési okok miatt. pl. kapacitáshiány, karbantartás, javítások és újraszervezés miatt,
b.                  Vis Major, mint pl. balesetek, természeti csapások miatt;
c.                  elektromos áramkimaradás, krízishelyzetek, járványok, az állam védelmi készültsége, sztrájk és hasonló okok miatt, amelyek a felelősséget kizáró körülmények a MK hatályos jogi előírásai alapján;
d.                  a Magyar Köztársaság illetékes állami szervének döntése alapján.
2.           A Társaság a Megrendelő előzetes értesítése nélkül jogosult megszakítani vagy korlátozni a Tender-ertesito.hu szolgáltatásának nyújtását az alábbi okok esetén:
a.                  visszaélés esetén, mégpedig annak elhárításáig vagy a műszaki intézkedések elvégzéséig, amelyek megakadályozzák a visszaélést,
b.                  Szerződés Megrendelő részéről történő megsértése esetén
c.                  az Előleg befizetésének vagy az egyéb szolgáltatások kifizetésének elmulasztása esetén, a Társaság által írásban utólag megállapított 14 napos határidő lejárta után.

XI.  A szerződéses jogok és kötelezettségek átruházása
1.           A Társaság jogosult a Szerződésből adódó  összes jogának és kötelezettségének az átruházására harmadik személyre (a továbbiakban, mint „szerződéses átruházás“). A Társaság e-mail-ben a Megrendelő e-mail címére küldve köteles bejelenteni a szerződéses átruházás megvalósulását. A szerződéses átruházás hatálya a fentiekben említett e-mail értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő két hét elteltével lép életbe, ha a Megrendelő ezen határidő alatt  nem utasítja el kifejezetten írásban azt.

XII.  Változások
1.           A Társaságnak jogában áll a Szerződés módosítása, beleértve az ÁSZF-et és az árjegyzéket (a továbbiakban, mint „szerződéses feltételek“). A Társaság ügyfelei számára a szolgáltatás megrendelése napján érvényes ÁSZF és árjegyzék van érvényben.

XIII.  Bejelentés
1.           Megrendelőnek az elektronikus érintkezés biztosításához és az azonosításhoz szükséges adatainak változásait a Társaság megfelelő internetes oldalán, ezen adatok elektronikus formában történő módosításával haladéktalanul kötelező jeleznie.

XIV.  Jog és bírósági illetékesség
1.           A Szerződés teljes terjedelmében a Magyar Köztársaság jogrendjének hatálya alá tartozik. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit,  a Szerződés szabályozza, a Szerződésben  közelebbről  nem érintett kérdéseket a Magyar Köztársaság  Polgári Törvénykönyve és egyéb jogszabályok rendezik.
A Szerződés partnerei kizárják a szerződésekről és az áruk nemzetközi kereskedelméről szóló 1980. április 11-én Bécsben kiadott, és a  Törvénykönyvbe 160/1991 számmal bejegyezett ENSZ megállapodás alkalmazását.
2.           Minden vitás kérdés, amely jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezik, beleértve az érvényességét, értelmezését vagy megszüntetését illető vitákat, első fokon a  Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes.

XV.  Közös záró rendelkezések
1.           A Megrendelő és a Társaság közötti szerződéses kapcsolat érvényességének időtartamában és a szerződés befejezését követően is az abból adódó összes követelés teljes kiegyenlítéséig az ÁSZF van érvényben.
2.           A Tender-ertesito.hu szolgáltatásainak a teljesítési helye és a kifizetések helye egyaránt a Társaság székhelye.
3.           Az ÁSZF magyar nyelvű szövege irányadó.
4.           Az ÁSZF az árjegyzékkel együtt a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
5.           Amennyiben a Szerződés néhány rendelkezése, beleértve az ÁSZF  vagy az Árjegyzék  rendelkezéseit, már a Szerződés megkötésének időpontjában érvénytelenek lennének, vagy ha később a Szerződés megkötését követően érvénytelenné válnának, ez a tény nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. A Szerződés érvénytelen rendelkezései helyett a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések kerülnek alkalmazásra, amelyek a tartalmukat és rendeltetésüket tekintve a legközelebb állnak a Szerződés tartalmához és céljához.
6.           Az ÁSZF, valamint az Árjegyzék a Megrendelőnek a Szerződés megkötése előtt kerül átadásra.
7.           Jelen ÁSZF 2016. Július 4-vel lép hatályba és érvénybe.

Árjegyzék