FELHASZNÁLÓ BELÉPÉS Felhasználónév:  Jelszó: 
Elfelejtette a Jelszavát? Új Felhasználó

Részletek:

  Szépművészeti Múzeum Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ  
Közzététel dátuma:07.08.2013
Szerződés típusa:Szolgáltatásmegrendelés
Jelentkezési határidő:21.08.2013
Dokumentáció beszerzésének határideje :21.08.2013
Teljesítés helye:Budapest, Brüsszel, Berlin, Bécs, London
Ország:MAGYARORSZÁG
I.D.:12288551
Kiírás típusa:Közbeszerzési felhívás
Összefoglalás: "CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány lebonyolítása
Külső jegyzékszám:13491/2013
CPV kód:79416000, 79342000

   Mit szeretne tenni?
mentés Pdf-ként mentés Pdf-ként mentés Html-ként Mentés Html-ként Nyomtatási kép Nyomtatási kép
 

Teljes szöveg3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Lapath Katalin
Telefon: +36 14697100
E-mail: katalin.lapath@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 14697171
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szepmuveszeti.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés "CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány lebonyolítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 11
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Bécs, Brüsszel, London, Berlin, Budapest
NUTS-kód: HU, BE, DE3, AT13, UKI
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés "CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány lebonyolítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79342000-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
1 darab "CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás széleskörű belföldi és nemzetközi kommunikációs kampányának lebonyolítása az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően.
1. rész: "CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás kommunikációja az ezzel egyidőben zajló Magyar Turizmus Zrt. által koordinált Budapest Winter Invitation (BWI) idegenforgalmat ösztönző kampány keretében, a közös kampány nemzetközi kommunikációja Bécsben és Londonban, vendégéjszakák számának növelése és látogatás ösztönzés mindösszesen nettó 10 millió Ft értékben.

2. rész: "CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás nemzetközi (Berlin és Brüsszel) és belföldi kommunikációja és látogatás ösztönzés mindösszesen nettó 36,5 millió Ft értékben.

A kampány ATL és BTL eszközöket egyaránt használ mindkét rész esetén, kiemelt kommunikációs időszaka: 2013. november 1. - december 15.
A nyertes ajánlattevő feladatai mindkét rész esetén:
A kampány kommunikációs stratégiájának és a kampány egészének megtervezése, kivitelezési javaslat összeállítása.
A kampány kivitelezéséhez a kampány kreatívjait a múzeum készíti el a kiállítás arculatának megfelelően minden felületre és nyertes ajánlattevőnek átadja.
A kampány lebonyolítása:
a. a kommunikáció egészének teljes adminisztratív koordinációja
b. médiatervezés és médiavásárlás
c. gyártás, kihelyezés lebonyolítása
d. igazoló dokumentáció összeállítása
A feladatok részletezését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2013/12/15 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítésre eső bruttó vállalkozói díj, mértéke napi 1%, maximum 30%. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, illetve a kötbér maximumának elérésekor esedékes.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 naptári napot, a teljesítés - amennyiben a Megrendelő másképp nem rendeli - meghiúsul és a meghiúsulási kötbér esedékessé válik. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér követelését. Meghiúsulás esetén a Vállalkozó a bruttó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni.
Vállalkozó neki felróható vagy az érdekkörébe eső hibás, hiányos teljesítése esetén a hibás, hiányos teljesítésre eső bruttó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér a hiba, hiányosság Megrendelő általi megállapításakor esedékes.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét Ptk. 292/B. § (1) bekezdés szerint átutalással fizeti meg. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, azaz Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
- A jelentkezésben a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont igazolására a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-a szerint kell eljárni.
- A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
1) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- A jelentkező mely számlaszámokkal rendelkezik
- Bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
B) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző 3 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő - a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját.
Amennyiben a beszámoló ingyenesen elérhető a céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az ajánlatban.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kommunikációs kampány lebonyolítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
C) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év (2010., 2011., 2012) közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikációs kampány lebonyolítása) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. §-ban és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
A) bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított12 hónapban.
B) a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év közül két egymást követő évben negatív volt;
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kommunikációs kampány lebonyolítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el az 1. rész esetén a 8 millió Ft-ot, a 2. rész esetén pedig 20 millió Ft-ot.
C) a 2010., 2011., és 2012. évek - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (kommunikációs kampány lebonyolítása) árbevétele évente nem éri az 1. rész esetén a 10 millió forintot, 2. rész esetén pedig a 35 millió forintot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
A) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb kommunikációs kampány lebonyolítására vonatkozó referenciák ismertetését, megadva:
- a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét,
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
- az ellenszolgáltatás nettó összegét;
- a szolgáltatás tárgyát: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában;
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (5) bekezdése szerint a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a részvételre jelentkező referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételeknek való megfelelést, konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
B). A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván von¬ni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 55. §-ban foglaltak is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:
A/1) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik
1) az 1. rész esetén legalább 1 db nemzetközi kommunikációs kampány lebonyolítására vonatkozó referenciával, amely értéke a nettó 10 millió Ft-ot eléri és amely legalább 2 különböző országban lefolytatott kampányra vonatkozott.
2) a 2. rész esetén legalább 1 db belföldi és nemzetközi kommunikációs kampány lebonyolítására vonatkozó referenciával, amely értéke a nettó 35 millió Ft-ot eléri és amely legalább a belföldön kívül 2 különböző országban lefolytatott kampányra vonatkozott.

A/2) 2. rész esetén a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 1 db kulturális kampányra vonatkozó referenciával, mely értéke eléri a nettó 25 millió Ft-ot.
B) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel mindkét rész esetén:
1) legalább 1 fő, felsőfokú végzettségű, legalább 36 hónapos média és PR aktivitás tervezési és médiavásárlási gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
2) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű minimum 36 hónapos kommunikációs kampány lebonyolítására vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: A Kbt. 122. § (4) bekezdése szerint.
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 3
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
1. rész:
Ajánlatkérő az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket az 1. rész esetén a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett nemzetközi kommunikációs kampány lebonyolítására vonatkozó, nettó 10 millió Ft-ot meghaladó értékű és legalább 2 különböző országban lefolytatott kampányra vonatkozó referenciák száma alapján rangsorolja.
Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapját képező referenciák esetében két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a vizsgált referenciáiban (referencia nyilatkozataiban és vagy igazolásaiban) megjelölt ellenszolgáltatások összesített összege magasabb.

2. rész:
Ajánlatkérő az alkalmas és érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket a 2. rész esetén az alábbiak szerint rangsorolja (Rangsorolási szempont/Súlyszám):
A) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett belföldi és nemzetközi kommunikációs kampány lebonyolítására vonatkozó, nettó 35 millió Ft-ot meghaladó értékű és a belföldön kívül legalább 2 különböző országban lefolytatott kommunikációs kampányra vonatkozó referenciák száma / Súlyszám: 40
B) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett, nettó 25 millió Ft értéket megahaladó értékű kulturális kampányra vonatkozó referenciák száma / Súlyszám: 60
Az egyes szempontok szerint a legmagasabb értéket elérő részvételre jelentkező az adott szempontra 10 pontot kap, a többi részvételre jelentkező arányosan kevesebbet.
[Rangsorolandó részvételre jelentkezés adott szempontjára számított pontszám=(Rangsorolandó részvételre jelentkezés, adott szempontjára számított érték osztva az adott szempont szerinti legmagasabb érték) szorozva 10].
Ajánlatkérő 2 tizedesjegyig számol.
A rangsorolás alapját az így kialakult pontszámok súlyozott összege jelenti.
Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapját képező referenciák esetében két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő pontszám alakulna ki, úgy ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek az B) pont szerint vizsgált referenciáiban (referencia nyilatkozataiban és vagy igazolásaiban) megjelölt ellenszolgáltatások összesített összege magasabb.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás, valamint a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek.
Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 3 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld.
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: nem
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2013/08/21 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2013/08/21 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: 2013/08/30 (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2013/08/21 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
Hely: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A jelentkezések felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározott szervezetek, személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 62. § rendelkezései szerint történik.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció munkanapokon 8 - 12 óra, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 11.00 óra között vehető át az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb. u. 33.) irodájában a Kbt. 53.§ bekezdése szerint.
A dokumentáció jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A III.2.2. és a III.2.3. pontjában meghatározott követelmények.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje / felbontásának időpontja: 2013.08.21. 11:00 óra, helye az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti tárgyalója. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 62 § (2) bekezdése szerinti képviselők, személyek lehetnek jelen.
2. A részvételi jelentkezések munkanapokon 8 - 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 - 12 óra, a részvételi határidő napján 8 - 11 óra között nyújtható be a részvételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
3. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésben megpályázott részenként meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
4. A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5. A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a kiegészítő iratokban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat.
6. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha a részvételre jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását.
7. Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésekhez csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, a hatáskörök bemutatását, a vezető cég megjelölést a közös részvételi jelentkezők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás formájában, melyben a részvételre jelentkezők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Közös részvételi jelentkezés esetén az együttes jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös jelentkezők megjelölését. A közös jelentkezők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
8. A részvételre jelentkező(k)nek és az általa a felhívás III.2.2./A pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg a részvételre jelentkező(k)nek vagy az általa a felhívás III.2.2./A. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.2.2./A. pont szerinti tartalommal.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál szigorúbb feltéteket határozott meg mind a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, mind a műszaki, illetve szakmai alkalmasság valamennyi minimumkövetelménye tekintetében. A minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
10. A részvételi jelentkezést 1 eredeti példányban, valamint 1 db CD-n vagy DVD-n (pdf formátumban) kell elkészíteni és benyújtani.
11. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
12. Ajánlatkérő - kizárólag tájékoztató jelleggel - a dokumentáció részévé teszi a közbeszerezés tárgyára vonatkozó műszaki leírást.
13. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
14. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postai cím: Gömb u. 33.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím (URL): www.okfon.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: BWI KAMPÁNY
1) Rövid meghatározás:
"CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás kommunikációja az ezzel egyidőben zajló Magyar Turizmus Zrt. által koordinált Budapest Winter Invitation (BWI) idegenforgalmat ösztönző kampány keretében, a közös kampány nemzetközi kommunikációja Bécsben és Londonban, vendégéjszakák számának növelése és látogatás ösztönzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79342000-3
3) Mennyiség
"CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás kommunikációja az ezzel egyidőben zajló Magyar Turizmus Zrt. által koordinált Budapest Winter Invitation (BWI) idegenforgalmat ösztönző kampány keretében, a közös kampány nemzetközi kommunikációja Bécsben és Londonban, vendégéjszakák számának növelése és látogatás ösztönzés
A kampány ATL és BTL eszközöket egyaránt használ, kiemelt kommunikációs időszaka: 2013. november 1. - december 15.
A nyertes ajánlattevő feladatai:
A kampány kommunikációs stratégiájának és a kampány egészének megtervezése, kivitelezési javaslat összeállítása.
A kampány kivitelezéséhez a kampány kreatívjait a múzeum készíti el a kiállítás arculatának megfelelően minden felületre és nyertes ajánlattevőnek átadja.
A kampány lebonyolítása:
a. a kommunikáció egészének teljes adminisztratív koordinációja
b. médiatervezés és médiavásárlás
c. gyártás, kihelyezés lebonyolítása
d. igazoló dokumentáció összeállítása
A feladatok részletezését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: BERLIN, BRÜSSZEL ÉS BELFÖLD
1) Rövid meghatározás:
"CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás nemzetközi (Berlin és Brüsszel) és belföldi kommunikációja és látogatás ösztönzés
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
További tárgyak: 79342000-3
3) Mennyiség
"CARAVAGGIÓTÓL CANALETTÓIG Két évszázad itáliai festészetének remekművei” c. kiállítás nemzetközi (Berlin és Brüsszel) és belföldi kommunikációja és látogatás ösztönzés.

A kampány ATL és BTL eszközöket egyaránt használ, kiemelt kommunikációs időszaka: 2013. november 1. - december 15.
A nyertes ajánlattevő feladatai:
A kampány kommunikációs stratégiájának és a kampány egészének megtervezése, kivitelezési javaslat összeállítása.
A kampány kivitelezéséhez a kampány kreatívjait a múzeum készíti el a kiállítás arculatának megfelelően minden felületre és nyertes ajánlattevőnek átadja.
A kampány lebonyolítása:
a. a kommunikáció egészének teljes adminisztratív koordinációja
b. médiatervezés és médiavásárlás
c. gyártás, kihelyezés lebonyolítása
d. igazoló dokumentáció összeállítása
A feladatok részletezését az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

  a lap elejére